• ********
  • ***********

İSLÂM ve BİLİM

İSLÂM ve BİLİM - BİLİM ADAMLARI - DAVUD-İ KAYSERİ

DAVUD-İ KAYSERİ

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yetişen alim ve velilerden. Asıl adı: Davud bin Mahmud bin Muhammed, lâkabı Şerefüddin. Davud-i Kay­seri diye meşhur olmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte ise de, 1258 veya 1261 senelerinde doğduğu tahmin edilmektedir. Kayseri'de doğ­muştur. Karaman'da doğduğunu söyleyenler de vardır. 1350 senesinde iz­nik'te vefat etti.
İlk önce Kayseri ve çevresinde ilim tahsil etti. Siraceddin Urmevi'den Arapça, mantık, kelâm, usul-i fıkıh ve diğer dini ilimleri öğrendi. Kayse­ri'de zamanının usulüne göre tahsilini tamamladıktan sonra, ilmini ilerlet­mek maksadıyla Mısır'a gitti. Kahire'de üç-dört sene kalıp hadis-i şerif, tef­sir ve diğer akli ve nakli ilimleri tahsil etti. Zekâsı, çalışkanlığı ve ilimdeki yüksek derecesiyle akranları arasında çok parladı. İran'ın Sava şehrine gi­derek, Sadreddin-i Konevi'nin talebelerinden Kemalüddin Kaşani'nin tale­beleri arasına katılıp, onun sohbetlerinde bulundu. Onun rehberliğinde ta­savvuf yolunda ilerleyip, yüksek derecelere kavuştu. Aynı zamanda zama­nının fen ilimlerinde yüksek bir dereceye ulaştı. Onun ilimdeki üstünlüğü, derecesinin yüksekliği Anadolu'da meşhur oldu. Bu sırada İznik'i fetheden Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, ilk olarak yaptırdığı Orhaniye Medresesi'ne Davud-i Kayseri'yi müderris tayin etti. Vefatına kadar bu medresede ilim öğretip pek çok alim yetiştirdi.
İlk Osmanlı medresesinin ilk müderrisi olan Davud-i Kayseri'nin talebe­leri, Osmanlı Devleti'nin ilk ilmiye heyetini teşkil etmiştir. Hayatını ilim öğrenmek ve öğretmekle geçiren Davud-i Kayseri, 1350 yılında İznik'te ve­fat etti. Çandırlı Halil Paşa Camii'nin karşısında ve bugün Çınardibi denen yerde defnedildi.
Davud-i Kayseri, enerjitizm, yani tabiatta var olan her şeyin esasını ve bütün tabiat olaylarını enerji ve enerji değişimiyle açıklayan bir fizik dokt­rininin kurucusudur. Enerjitizmin kurucusu olduğu iddia edilen Alman kimyacı Wilhem Ostwald'dan yaklaşık altı asır önce yaşayan Davud-i Kay­seri, alemi, görünür ve görünmez, maddi ve ruhi, her türlü varlıkların top­lamı olarak tarif etmiştir. Alemdeki bütün varlıklar, Allahu Teala'nın isim­lerinin ve sıfatlarının tecellisi, akisleridir. Tabiattaki her şey atomlardan ve moleküllerden meydana gelmiştir. Ona göre, tabiat kendi özünde enerjiden aşka bir şey değildir. İlk enerji olan Kur'an-ı Kerim'in Fussilet suresi, 11. ayetinde bildirilen "Duhan" birçok şekiller aldı ve varlıkların şeklini belir­leyen su, hava, ateş ve toprak gibi ilk dört unsura dönmüştür. Varlıkların atomlardan ve moleküllerden teşekkül ettiğini, onların farklılıklarının atomların sayı ve diziliş farklarından kaynaklandığını söyleyen Davud-i Kayseri, kendinden önceki Yunanlı atomculardan farklı olarak, ilk defa atomların enerji yüklü olduğunu söylemektedir. Suyu, beyaz atom ve hayat sırrı olarak nitelemiş, belki de ondan statik ve dinamik enerjinin önemini ilk defa anlatmak istemiştir.

****

ALTUNTOP.ORG
ALTUN SAYAC

ALTUN SAYAC

Aktif Ziyaretçi: 3
Bugün Gelen Ziyaretçi: 2010
Toplam Ziyaretçi: 4606166
IP Adresiniz: 34.229.119.176

Çözünürlüğünüz:

Sitemizi ziyaretiniz

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
--------
*** ***

** MADDE İLE MANANIN; RUH İLE VÜCUDUN;

AKIL İLE ZEKANIN BULUŞTUĞU ADRES : İSLAM ve BİLİM

Özbağlı Abdülhakim ALTUNTOP