• ********
  • ***********

İSLÂM ve BİLİM

İSLÂM ve BİLİM - BİLİM ADAMLARI - EL-BİTRUCİ

EL-BİTRUCİ

Tam adı Ebu İshak Nurüdin el-Bitruci el-işbili'dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinme­mektedir.
Kurtuba'nın kuzeyinde bulunan Bitruc (Pedroche) şehrinde doğduğu için Bitruci, uzunca bir süre İşbiliye'de (Sevilla) oturduğu için de İşbili nisbesiyle anılmaktadır; Batı literatüründe Alpetragius adıyla tanınır. Ünlü filozof İbn Tufeyl'in talebesi ve İbn Rüşd'ün çağdaşı olduğunun dışında, hayatı ve tahsil çevresi hakkında bilgi mevcut değildir. Her ne kadar Tuleytulalı (Tole-do) Yahuda ben Solomon Ko-hen, onun 1217 yılında öldüğü­nü söylüyorsa da, bu tarih Kita-bü'1-Hey'e adlı eserinin Lâtin­ce'ye tercüme edildiği yıl olup, ancak kesin bir tarih vermeden XIII. yüzyılın hemen başların­da öldüğünü söylemek mümkündür..
Bitruci, İslâm ve Lâtin dün­yasının astronomi sahasında büyük bir alimi olarak tanın­mıştır. Avrupalı bilim adamları üzerindeki tesiri çok olduğun­dan, Batı dünyası onun ismini; Lâtince olarak, Alpetrazius şeklinde değiştirdi ve bu isimle tanıdı..
Bitruci, hocası İbn Tufeyl'in tavsiyesi doğrultusunda çalışa­rak, kendisini şöhrete kavuştu­ran Kitabü'l-Hey'e'yi kaleme al­dı. Bu maksatla önce Ca'bir b.Eflah'ın, İslahu'l-Mecisti ese­rini okuyup, onun daha önce Batlamyus sistemine yönelttiği eleştirileri öğrendi..
Bitruci, Kur'an-ı Kerim'deki astronomi ile ilgili ayetlere hususi bir ilgi gösterdi. İbn-i Bacce ile başlayıp, Zerkali, Cabir bin Eflah, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd ile devam eden Batlamyus astronomisinin tenkidi, Bitruci ile ol­gunluk noktasına ulaştı. Bu büyük astronomi alimi, yalnız Batlamyus'u ten-kidle kalmamış, bugünkü modern astronominin temeli kabul edilen Koper-nik'in ve daha pek çok Batılı bilim adamının faydalandığı birçok yeni esas­lar koyup, nazariyeler geliştirmiştir.
Kitabü'l- Hey'de de görüşlerini temellendirirken, kendi dönemine kadar sayıları sekiz kabul edilen gök kürelerine bir dokuzuncusunu ilave etti ve kâinattaki her çeşit hareketin (değişmenin) kaynağının bu küre olduğunu savundu. Ona göre göğün iç içe duran bütün küreleri, en üstteki dokuzuncu kürenin etkisiyle hareket eder ve hepsi de doğrudan batıya doğru döner. Ayrıca bu kürelerin hızlı ve yavaş hareketleri dokuzuncu küreye olan ya­kınlıklarıyla doğru orantılıdır.
Bitruci'nin savunduğu diğer bir husus da, Batlamyus'un sisteminde Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars şeklinde sıralanan gezegenlerin, Ay, Merkür, Güneş, Venüs, Mars düzeninde sıralanmaları, yani Güneş'in Venüs'ten aşa­ğıda bulunması gerektiği id1: çünkü hiçbir zaman Venüs'ün, Güneş'in önün­den geçtiği görülmemişti, ayrıca o, Merkür ile Venüs'ün Ay gibi ışıklarını Güneş'ten almadıklarına, bilâkis birer ışık kaynağı olduklarına inanıyordu.
Bütün bunları dikkate alan Yahudi fen adamı ve astronomi bilgili Levi B. Gersoon Milhamut Adanai (Ö. 1344), Wors of the Lord kitabında, onu astrono, minin kurucusu olarak vasıflandırırken; başka bir Yahudi bilgin Ye-huda bin Salmon Kohen de, Bitruci'yi, fizik prensipleri ile, fezada düşme­yen astronomik modeller inşa ettiği için övmüştür. Kopernik'in, De Revolit iönibus Arbium Coelestium adlı eseri, Bettani ve Bitruci'ye dayanmaktadır. O, bu eserinde, Bitruci ve İbn-i Şatır'ın Lâtince'ye tercüme edilmiş eserle­rinden etkilenmiş ve Lâtin bilginlerinden de faydalanmıştır. Keza, Bitru­ci'nin güneş ve ay teorisini muhtemelen bir Lâtince tercümesinden okuyup öğrenmiştir. Onun kimsenin inkâr edemeyeceği gibi, Bitruci'nin fikirlerini çok iyi bildiğini, Venedik'te 1496 senesinde basılan Regionontanus adlı ki­tabında ispat etmektedir.
Kopernik, Bitruci'den dolaylı olarak etkilenmiştir. Onun istifade ettiği batılı kaynaklar, Bitruci'nin tesiri altında kalıp, astronomi konusunda onun görüşlerinden faydalanmıştır. Bu bakımdan Kopernik, Arapça bilmez, eser­leri okuyup anlayamaz görüşü isabetli değildir. Bitruci'nin Lâtin, Hıristiyan ve ortaçağ bilginleri üzerinde etkisinin dolaylı yoldan Kopernik'e etkisi aşi­kârdır. Bütün bunlar, modern astronominin kurucusu olarak Kopernik de­ğil, Bitruci'yi kabul etmek mecburiyetinde olduğumuzu gösterir.
Bitruci, hem İslâm aleminde, hem de Batı'da çok tesirli oldu. Batı ilim dünyasında, Bitruci'nin etkisi altında kalan bilginlerden bazıları şunlardır: Albertus Magnos, Roger Bacon, Robert Grasseteste, Müller, Regiomonta-nus, Michael Scot, İlliam the Engilishman, Petrus de Abene, Donte, Coper-micus, Yehuda bin Salamon Kohen, Tıbbon, Leviben, Gerson, Isaac İsraeli, Vicent Benaudis, Dus Skot.
Bitruci'nin yeni sistemi, Batlamyus'un sisteminin yerini aldı ve modern çağları hazırladı. Onun bu yeni sistemi, yalnız astronomiyi değil, ortaçağ boyunca, tabiat ilimlerini ve Batı felsefesini etkiledi. Tesirleri çok derin ol­du. Öyle ki, sonraki asırlarda Batılı ilim adamlarının dikkat nazırlarını, tam manasıyla İslâm alimindeki fen, matematik ve astronomi ilimlerine teksif etmelerine yol açtı.

****

ALTUNTOP.ORG
ALTUN SAYAC

ALTUN SAYAC

Aktif Ziyaretçi: 4
Bugün Gelen Ziyaretçi: 1034
Toplam Ziyaretçi: 4605190
IP Adresiniz: 34.229.119.176

Çözünürlüğünüz:

Sitemizi ziyaretiniz

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
--------
*** ***

** MADDE İLE MANANIN; RUH İLE VÜCUDUN;

AKIL İLE ZEKANIN BULUŞTUĞU ADRES : İSLAM ve BİLİM

Özbağlı Abdülhakim ALTUNTOP